septembrie 2009
Ambasada Franţei şi Institutul Francez din Bucureşti readuc în actualitate personalitatea şi opera scriitorului Paul Morand (1888-1976) de la Academia Franceză. Diplomat, poet, iubitor de călătorii, jurnalist, romancier, nuvelist, istoric, academician, adevărată punte de legătură între Paris şi Bucureşti, Paul Morand este reprezentativ pentru figura adevăratului European. Născut în sânul burgheziei radicale, într-un Paris somnolent - aşa cum e prezentat în cronicile secolului al XIX-lea, Paul Morand devine, foarte curând, simbolul unei modernităţi care poate fi numită avangardă, cubism, art deco, viteză, motoare, călătorii. Traiectoria sa îl poartă, în mod firesc, din Orient până la Bucureşti, al cărui splendid portret îl creionează în stil cubist şi naturalist totodată. El va include Bucureştiul, pe picior de egalitate, în rândul unor metropole considerate adevărate "icoane" ale modernităţii, precum New York sau Londra. Tabloul realizat de Morand redă atât profunzimea contextului istoric, cât şi sclipirea aproape imperceptibilă a sentimentelor acestui Oraş ieşit din comun.

Colocviu

Teme inedite, diverse, precum legăturile cu avangarda literară românească, modernitatea lui Paul Morand, rolul pe care l-a avut el la Bucureşti în timpul războiului, iată subiectele ce vor fi abordate de către cei mai reputaţi universitari francezi şi români, printre care Profesorul Michel Collomb de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier, iniţiatorul publicării operelor complete ale autorului, la editura Pléiade. Caracterul foarte actual al creaţiei lui Paul Morand va fi relevat de perspectivele propuse de diverşi scriitori şi romancieri contemporani asupra operei sale. În acest sens, Dominique Fernandez, Marc Lambron, Andrei Pippidi, Adrien Goetz, precum şi Daniel Rondeau, vor ilustra o serie de subiecte dintre cele mai diverse, precum Morand şi femeile, Morand şi Larbaud, Morand şi Bucureştiul sau Morand şi literatura de călătorie. Acest eveniment nu ar fi complet, dacă nu i-ar asocia şi pe cei care l-au întâlnit sau l-au cunoscut pe Paul Morand, cum ar fi scriitorul Michel Déon de la Academia Franceză, Preşedinte de onoare al acestei manifestări.

O expoziţie inedită

Pentru a reda cât mai fidel imaginea lui Paul Morand şi a operei sale, o expoziţie intitulată Paul Morand, l'Européen va fi organizată în lunile septembrie - noiembrie 2009 la Arhivele Naţionale de Stat. Realizată în parteneriat cu cele mai importante instituţii culturale româneşti şi franceze, expoziţia va cuprinde piesele cele mai interesante din colecţiile lor, pentru a pune în evidenţă imensitatea reţelei de relaţii, diversele avataruri ale operei sale literare, parcursul biografic al scriitorului. Documente intime şi oficiale, manuscrise şi ediţii rare, picturi şi fotografii vor reda întreaga personalitate a lui Paul Morand. Adevărate comori aparţinând departamentului de Manuscrise al Bibliotecii Naţionale a Franţei, arhivelor de la Quai d'Orsay sau celor de la Institut de France vor fi expuse alături de bogăţiile Bibliotecii Naţionale a României, ale Arhivelor Ministerului de Externe sau ale unor colecţionari privaţi, în cadrul unei expoziţii inedite. Este pentru prima dată când un eveniment de o asemenea anvergură va fi consacrat autorului romanului Ouvert la nuit.

L'Ambassade de France et l'Institut culturel Français de Bucarest remettent en lumière la figure et l'oeuvre de l'écrivain Paul Morand (1888-1976) de l'Académie Française. Diplômate, poète, voyageur, journaliste, romancier, nouvelliste, historien, académicien, trait d'union entre Paris et Bucarest, Paul Morand incarne la figure de l'Européen. Né dans la bourgeoisie radicale, dans le Paris somnolent des fastes conclusifs du XIXe siècle, Paul Morand devient vite le symbole de cette modernité qui a pour nom avant-garde, cubisme, art déco, vitesse, moteurs, voyages. Et c'est tout naturellement qu'il suit la flèche d'Orient jusqu'à Bucarest, capitale jeune dont il fait le splendide portrait à la fois cubiste et naturaliste. Il inscrit Bucarest dans la modernité au rang d'autres métropoles icônes de la modernité: New York ou Londres. La toile sensible de son propos restitue à la fois la profondeur de champ historique et le scintillement infime des sentiments de cette ville hors du commun.

Le colloque

Des sujets inédits aussi divers que ses liens avec l'avant-garde littéraire roumaine, la modernité de Paul Morand, la question de son rôle à Bucarest pendant la guerre seront abordés par les meilleurs spécialistes universitaires Français et Roumains du sujet dont le Professeur Michel Collomb de l'Université Paul Valery de Montpellier à qui l'ont doit - entre autre - la publication dans les éditions de la Pléiade des oeuvres complètes de l'écrivain. Mais l'actualité de Paul Morand c'est aussi le regard que portent aujourd'hui les écrivains et les romanciers contemporains sur son oeuvre et son parcours. A ce titre les écrivains Dominique Fernandez, Marc Lambron, Andrei Pippidi, Adrien Goetz ou bien encore Daniel Rondeau, viendront illustrer des sujets aussi divers que Morand et les femmes, Morand et Larbaud, Morand et Bucarest ou bien encore la littérature du voyage. Enfin cet évènement ne serait pas complet s'il n'associait pas ceux qui ont approché ou connu Paul Morand dont le plus rare est l'écrivain Michel Déon de l'Académie Française, Président d'honneur de la manifestation.

Une exposition inédite

Afin de restituer au public une image fidèle de Paul Morand et de son oeuvre, une exposition intitulée « Paul Morand, l'Européen » est organisée de septembre à novembre 2009 au sein des Archives Nationales d'Etat. Réalisée en partenariat avec les plus grandes institutions culturelles roumaines et françaises, elle proposera le meilleur de leurs collections afin de mieux comprendre l'immense réseau de relations, les différentes incarnations de l'oeuvre, le parcours de vie nous rendant Paul Morand si précieux aujourd'hui. Documents intimes et officiels, manuscrits et éditions rares, peintures et photographies auront vocation à venir restituer l'image, la plus fidèle possible, de Paul Morand. Les trésors du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, des archives du quai d'Orsay, de l'Institut de France seront confrontés aux richesses de la Bibliothèque nationale Roumaine, des archives du Ministère de l'Intérieur ou de collections privées en une exposition inédite. Car c'est la première fois qu'un évènement de ce type sera consacré à l'auteur d'Ouvert la nuit.

0 comentarii

Scrieţi la LiterNet

Scrieţi o cronică (cu diacritice) a unui eveniment cultural la care aţi participat şi trimiteţi-o la [email protected] Dacă ne place, o publicăm.

Vreţi să anunţaţi un eveniment cultural pe LiterNet? Îl puteţi introduce aici.

Publicitate

Sus